Veřejná zakázka: Úprava obvodové komunikace jezera Most

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 343
Systémové číslo: P21V00000082
Evidenční číslo zadavatele: A1492
Datum zahájení: 20.12.2021
Nabídku podat do: 07.01.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava obvodové komunikace jezera Most
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1. Předmětem veřejné zakázky je zpracování a dodání projektové dokumentace pro výstavbu cca 18 ks výhyben na obvodové účelové komunikaci kolem jezera Most vybudované na pozemcích v pobřežním pásu jezera v k. ú. Most I, Konobrže a Pařidla, a pro dosypání krajnic komunikace včetně zpracování případných souvisejících projekčních prací (dále též „PD“).
PD bude zpracována v dostatečné kvalitě, aby mohla být způsobilým podkladem pro zadání veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce, a zároveň podkladem k podání návrhu na vydání stavebního povolení a povolení změny užívání stavby, aby tato stavba po provedení zajišťovala větší bezpečnosti provozu a pohybu na dané komunikaci.
2. Součástí PD budou náležitosti dle Přílohy č.1 OPP s názvem „Obsahové náležitosti projektové dokumentace (PD).
3. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je výkon autorského dozoru dodavatele kontrolující soulad následně prováděné rekonstrukce budovy s PD ve smyslu § 152 zákona 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Autorský dozor bude prováděn vždy na výzvu Zadavatele v předpokládaném rozsahu 10 kontrol. V rámci výkonu autorského dozoru se dodavatel ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. O uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby podle PD bude Zadavatel dodavatele informovat. K výkonu činnosti autorského dozoru bude dodavatel vyzván Zadavatelem nejméně 5 pracovních dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dodavatel je povinen provádět autorský dozor v době Zadavatelem stanovené, byl-li k němu včas vyzván. Autorský dozor bude dodavatelem prováděn po celou dobu realizace stavby podle PD, jejíž zpracování je předmětem této VZ, až do okamžiku zahájení užívání této stavby.
Popis stávající komunikace, popis výhyben a další požadavky na zpracování projektové dokumentace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky a její příloze č. 2 - Obchodních a platebních podmínkách (závazném znění smlouvy o dílo).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ústecký kraj
 • Most

Zadavatel

 • Úřední název: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • IČO: 00007536
 • Poštovní adresa:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-023873

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky