Public contract: Úprava obvodové komunikace jezera Most

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 343
System number: P21V00000082
Contracting authority registration number: A1492
Date of commence: 20.12.2021
Tender submit to: 07.01.2022 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Úprava obvodové komunikace jezera Most
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
1. Předmětem veřejné zakázky je zpracování a dodání projektové dokumentace pro výstavbu cca 18 ks výhyben na obvodové účelové komunikaci kolem jezera Most vybudované na pozemcích v pobřežním pásu jezera v k. ú. Most I, Konobrže a Pařidla, a pro dosypání krajnic komunikace včetně zpracování případných souvisejících projekčních prací (dále též „PD“).
PD bude zpracována v dostatečné kvalitě, aby mohla být způsobilým podkladem pro zadání veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce, a zároveň podkladem k podání návrhu na vydání stavebního povolení a povolení změny užívání stavby, aby tato stavba po provedení zajišťovala větší bezpečnosti provozu a pohybu na dané komunikaci.
2. Součástí PD budou náležitosti dle Přílohy č.1 OPP s názvem „Obsahové náležitosti projektové dokumentace (PD).
3. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je výkon autorského dozoru dodavatele kontrolující soulad následně prováděné rekonstrukce budovy s PD ve smyslu § 152 zákona 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Autorský dozor bude prováděn vždy na výzvu Zadavatele v předpokládaném rozsahu 10 kontrol. V rámci výkonu autorského dozoru se dodavatel ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. O uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby podle PD bude Zadavatel dodavatele informovat. K výkonu činnosti autorského dozoru bude dodavatel vyzván Zadavatelem nejméně 5 pracovních dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dodavatel je povinen provádět autorský dozor v době Zadavatelem stanovené, byl-li k němu včas vyzván. Autorský dozor bude dodavatelem prováděn po celou dobu realizace stavby podle PD, jejíž zpracování je předmětem této VZ, až do okamžiku zahájení užívání této stavby.
Popis stávající komunikace, popis výhyben a další požadavky na zpracování projektové dokumentace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky a její příloze č. 2 - Obchodních a platebních podmínkách (závazném znění smlouvy o dílo).

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR otevřená výzva
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Ústecký kraj
 • Most

Contracting authority

 • Official name: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • CRN: 00007536
 • Postal address:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-023873

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Contact

Responsible public procurement

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance