Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěž Jezero Milada
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele obsažené v Soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadavatel jednat o zadání následných zakázek dle příslušné kapitoly Soutěžních podmínek.

Předmětem soutěže bude nalezení optimální proveditelné a udržitelné koncepce postupné přeměny území jezera Milada v místo:
- které si i přes navržené změny zachová a bude dále rozvíjet svůj osobitý přírodní charakter s cílem vytvoření krajiny odolné vůči klimatickým změnám,
- vhodné pro příměstskou rekreaci, odpočinek v přírodě, sport s kvalitním zázemím, vybavením, místo, které zvýší kvalitu života obyvatel okolních sídel a bude lákat k pobytu i přespolní návštěvníky,
- které se stane nedílnou součástí širšího území, které bude dobře dostupné z okolních měst a obcí, vhodně doplní jejich občanskou vybavenost, v odůvodněných případech i plochy pro bydlení, naváže na jejich zastavěné území a přispěje k obnovení „místa s dobrou adresou“.

Jezero Milada a jeho okolí vzniklo rekultivací bývalého povrchového dolu Chabařovice, který v 70 letech minulého století násilně vyrval území krajině a lidem, kteří v ní žili. Dnes je území navraceno zpět krajině i obyvatelům okolních sídel.

Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako kombinovaná krajinářsko-urbanisticko-architektonická. Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako užší. Podle počtu vyhlášených fází se soutěž vyhlašuje jako dvoufázová. Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako projektová. Vzhledem k záměru zadavatele zadat v rámci navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění následnou zakázku se soutěž vyhlašuje jako soutěž o návrh.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Hrbovická 2
40339 Chlumec
Kontakt: Lenka Mottlová
e-mail: lenka.mottlova@pku.cz
tel: +420 475 672 541
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší soutěž o návrh
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 31.07.2020 23:59
Datum předložení návrhů: 15.12.2020 17:00
Datum zahájení: 04.06.2020 14:25
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: