Public contract: Rekonstrukce areálu KOH IV. etapa (PD)

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 353
System number: P21V00000092
Contracting authority registration number: A1445
Date of commence: 14.12.2021
Tender submit to: 06.01.2022 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Rekonstrukce areálu KOH IV. etapa (PD)
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále též "VZ") je zpracování a dodání projektové dokumentace k provedení rekonstrukce části budovy nacházející se na pozemku p. č. st. 119 v k. ú. Mariánské Radčice (dále též „PD“). PD bude zpracována v dostatečné kvalitě, aby mohla být způsobilým podkladem pro zadání veřejné zakázky na dodávky a stavební práce, a zároveň podkladem k podání návrhu na vydání stavebního povolení a povolení změny užívání stavby, aby tato stavba mohla být po provedení rekonstrukce užívána jako administrativní budova. Součástí předmětu plnění VZ je rovněž zpracování případných souvisejících projekčních prací.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je výkon autorského dozoru dodavatele kontrolující soulad následně prováděné rekonstrukce budovy s PD ve smyslu § 152 zákona 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Autorský dozor bude prováděn vždy na výzvu Zadavatele v předpokládaném rozsahu 10 kontrol. V rámci výkonu autorského dozoru se dodavatel ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. O uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby podle PD bude Zadavatel dodavatele informovat. K výkonu činnosti autorského dozoru bude dodavatel vyzván Zadavatelem nejméně 5 pracovních dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dodavatel je povinen provádět autorský dozor v době Zadavatelem stanovené, byl-li k němu včas vyzván. Autorský dozor bude dodavatelem prováděn po celou dobu realizace rekonstrukce budovy podle PD, jejíž zpracování je předmětem této VZ, až do okamžiku zahájení užívání budovy.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR otevřená výzva
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Ústecký kraj
 • Most

Contracting authority

 • Official name: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • CRN: 00007536
 • Postal address:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-023873

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the contract

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance