Veřejná zakázka: Rekonstrukce areálu KOH IV. etapa (PD)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 353
Systémové číslo: P21V00000092
Evidenční číslo zadavatele: A1445
Datum zahájení: 14.12.2021
Nabídku podat do: 06.01.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce areálu KOH IV. etapa (PD)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále též "VZ") je zpracování a dodání projektové dokumentace k provedení rekonstrukce části budovy nacházející se na pozemku p. č. st. 119 v k. ú. Mariánské Radčice (dále též „PD“). PD bude zpracována v dostatečné kvalitě, aby mohla být způsobilým podkladem pro zadání veřejné zakázky na dodávky a stavební práce, a zároveň podkladem k podání návrhu na vydání stavebního povolení a povolení změny užívání stavby, aby tato stavba mohla být po provedení rekonstrukce užívána jako administrativní budova. Součástí předmětu plnění VZ je rovněž zpracování případných souvisejících projekčních prací.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je výkon autorského dozoru dodavatele kontrolující soulad následně prováděné rekonstrukce budovy s PD ve smyslu § 152 zákona 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Autorský dozor bude prováděn vždy na výzvu Zadavatele v předpokládaném rozsahu 10 kontrol. V rámci výkonu autorského dozoru se dodavatel ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. O uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby podle PD bude Zadavatel dodavatele informovat. K výkonu činnosti autorského dozoru bude dodavatel vyzván Zadavatelem nejméně 5 pracovních dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dodavatel je povinen provádět autorský dozor v době Zadavatelem stanovené, byl-li k němu včas vyzván. Autorský dozor bude dodavatelem prováděn po celou dobu realizace rekonstrukce budovy podle PD, jejíž zpracování je předmětem této VZ, až do okamžiku zahájení užívání budovy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ústecký kraj
 • Most

Zadavatel

 • Úřední název: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • IČO: 00007536
 • Poštovní adresa:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-023873

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky