Veřejná zakázka: Část 2 - Monitory, projekční a komunikační technika

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 273
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka výpočetní techniky - 1. pololetí 2021

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - Monitory, projekční a komunikační technika

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky (dále jen "VZ") je dodávka prostředků výpočetní techniky pro Zadavatele.
Veřejná zakázka je rozdělena podle druhů výpočetní techniky do tří částí:
Část 1 - Počítače
Část 2 - Monitory, projekční a komunikační technika
Část 3 - Ostatní
Vymezení předmětu a rozsahu jednotlivých částí veřejné zakázky je uvedeno v samostatném dokumentu - v příloze č. 2 Výzvy - Soupis prostředků výpočetní techniky k ocenění včetně jejich specifikace, který stanovuje minimální technické požadavky dodávaného zboží.
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na kteroukoliv část veřejné zakázky. Zadavatel účast v jednotlivých částech veřejné zakázky neomezuje.
Další požadavky zadavatele na plnění VZ:
- Dodavatel dodá Zadavateli prostředky výpočetní techniky nové, nepoužité, nerenovované a plně funkční.
- Doklady nezbytné k převzetí a používání (provozu) budou v českém jazyce.
- Dodavatel doloží k dodaným prostředkům výpočetní techniky doklady, prokazující shodu a provozní předpisy pro jejich provoz.
- Zadavatel požaduje na dodané prostředky výpočetní techniky záruční lhůtu v délce minimálně 24 měsíců. Začátek záruční lhůty nastává řádným předáním a převzetím prostředků výpočetní techniky. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou Zadavatel nemůže užívat dodané prostředky výpočetní techniky pro jejich vady, za které odpovídá dodavatel.
- V případě dodávky samotného software musí být dodavatel oprávněn tento software prodávat.
- Dodávaný software musí nést všechny znaky legálního software a musí obsahovat licenční smlouvy v odpovídajícím množství licencí pro daný produkt.
- Veškerý software musí být dodáván v souladu s příslušnými právními a licenčními předpisy.
- Prostředky výpočetní techniky budou dodány v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek v době od 6:30 do 13:00 hodin. Prostředky výpočetní techniky převezme pověřená osoba Zadavatele (pověřená osoba bude uvedena v Kupní smlouvě).
Požadavky na splnění podmínek základní a profesní způsobilosti dodavatele a další požadavky zadavatele jsou uvedeny ve výzvě.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Místo plnění

  • Ústí nad Labem

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky